หน้าแรก
บุคลากรคณะวิทย์ฯ คนต้นแบบ
บุคลากรในสังคม คนต้นแบบ
แผนปฏิบัติงาน
ที่มามหาวิทยาลัยคุณธรรม
แนวปฏิบัติโครงการคุณธรรมคณะวิทย์ฯ
หนังสือแนะนำ
มุมแนะนำสถานปฎิบัติธรรม
คติธรรมประจำสัปดาห์
มูลนิธิจิตอาสา
 
 • มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 •  
 • มูลนิธิฉื่อจี้
 •  
 • มูลนิธิพระดาบส
 •  
 • มูลนิธิชัยพัฒนา
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
 • ลดการใช้กล่องชานอ้อย หรือ
  ถุงหูหิ้วพลาสติก
 •  
 • CS พอเพียงก็เพียงพอ
 •  
 • ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
  วิถีพอเพียงแบ่งปัน
 •  
 • Saving and Healthy Food
 •  
 • รวมพลคนพอเพียง
 •  
  ติดต่อ
  scicoceity@hotmail.com
   
    บุคลากรคณะวิทย์ คนต้นแบบ
     
    บุคคลต้นแบบคุณธรรม ความซื่อสัตย์
   
      อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
    บุคคลต้นแบบคูณธรรม ประหยัด พอเพียง
   
      อ.วรรณารัตน์ วิบูลสุข
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
    ประจำปีการศึกษา 2558
      อ.พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
   
      ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     
    บุคคลต้นแบบคุณธรรม จิตอาสา รับใช้สังคม
   
      น.ส.วิไล ปาคำทอง
    เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ
    ประจำปีการศึกษา 2558
      นายสมชาย วงษ์ละคร
    เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ
    ประจำปีการศึกษา 2558
      อ.ยุคลธร สถาปนศิริ
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
    ประจำปีการศึกษา 2558
      อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
    ประจำปีการศึกษา 2558
      นายเทพสุรีย์ จันสามารถ
    เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
    ประจำปีการศึกษา 2558
      นายอาคม สิมโสม
    เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ์
    ประจำปีการศึกษา 2558
      นายธนโชติ ศรีกอก
    เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ
   
      อ.รังสิมา ใช้เทียมวงศ์
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   
      อ.เกษม พลายแก้ว
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
   
      อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ
    ผู้ช่วยคณบดี
     
    บุคคลต้นแบบคุณธรรม ความเมตตา
   
      ผศ.ยิ่งศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
    ประจำปีการศึกษา 2558
      ผศ.จันเพ็ญ บางสำรวจ
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     
    บุคคลต้นแบบคุณธรรม ความขยัน
   
      อ.รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
    ประจำปีการศึกษา 2558
      อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     
    บุคคลต้นแบบคุณธรรม กตัญญู
   
      อ.พัชรี ภคกษมา
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
    ประจำปีการศึกษา 2558
      อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
   
      น.ส.จริยา ประณิธาน
    เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
     
     
     
     
     

  คณะวิทยาศาสตาร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180